Loading…
avatar for SEDERIYA THOMPSON

SEDERIYA THOMPSON

Tegna Media
Television Programmer
Dallas
Monday, April 2
 

10:00am CDT

11:00am CDT

1:00pm CDT

2:00pm CDT

3:30pm CDT

5:00pm CDT

7:00pm CDT

 
Thursday, April 5
 

11:00am CDT

1:00pm CDT

2:00pm CDT

3:30pm CDT

5:30pm CDT

 
Friday, April 6
 

7:30am CDT

9:30am CDT

11:00am CDT

1:30pm CDT

3:30pm CDT